Karate Zeon 050CS Środek Owadobójczy

Od: 8.41

8.41

Na stanie

15.23

Na stanie

18.08

Na stanie

Wyczyść
SKU: karate-agrosimex
Dostawa już od 13,90 zł.

Środek Owadobójczy Karate Zeon 050 CS Twój Ogród

 

Karate Zeon 050 CS Twój Ogród to insektycyd w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych i warzywnych.

 

✅ Działanie kontaktowe i żołądkowe: Skutecznie zwalcza szkodniki poprzez kontakt i spożycie.
✅ Zwalczane szkodniki: Mszyce, zwójki, gąsienice, larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej. 

✅ Zastosowanie: Do stosowania w uprawach warzyw i owoców.

✅ Efekt powierzchniowy: Działa na powierzchni rośliny.

✅ Wygodne stosowanie: Dostępny w formie koncentratu, łatwy do rozcieńczania i aplikacji.

✅ Szybkie działanie: Trwale i szybko zwalcza szkodniki, dając natychmiastowy efekt.

 

Zawartość substancji czynnych:

 • Lambda-cyhalotryna: 50 g/l (4,81%), związek z grupy pyretroidów.
Zastosowanie w wybranych uprawach:

 • Aronia
 • Cebula uprawiana w gruncie
 • Jabłoń
 • Kapusta głowiasta uprawiana w gruncie
 • Ziemniak

 

Zwalczane owady:

 • Gąsienice bielinka kapustnika
 • Gąsienice bielinka rzepnika
 • Gąsienice tantnisia krzyżowiaczka
 • Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
 • Mszyce
 • Mszyca jabłoniowa
 • Wciorniastek tytoniowiec
 • Zwójka różóweczka

 

Następstwo roślin:

 • Można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo po upływie 30 dni od ostatniego zabiegu.

 

Okres karencji:

 • Ziemniak, aronia, jabłoń, cebula, kapusta głowiasta, kukurydza cukrowa: 7 dni.

 

Okres prewencji:

 • Nie wchodzić do obszaru zabiegu do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy na powierzchni roślin.

 

Wskazówki dotyczące stosowania:

 1. Temperatura: Najskuteczniejszy w temperaturze poniżej 20°C. W przypadku wyższych temperatur, zabieg wykonać pod koniec dnia.
 2. Rośliny pokryte nalotem woskowym: Dodanie środka zwilżającego do cieczy użytkowej.
 3. Precyzyjne opryskiwanie: Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

 

Środki ostrożności:

 • Przed każdym użyciem przeczytać informacje zamieszczone na etykiecie.
 • Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska.
 • Produkt przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Wymagania prawne:

 • Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły odpowiednie szkolenie.

 

Karate Zeon 050 CS Twój Ogród to profesjonalny insektycyd zapewniający skuteczne zwalczanie szkodników w różnych uprawach, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo użytkowników i środowiska.

 

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 – Zawiera 1,2-benzoizotiazolin-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia

P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P 280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P330 – Wypłukać usta.
P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek

 

w tejkategorii