Scorpion 325SC Środek Grzybobójczy Zwalcza Choroby Grzybowe Roślin

Od: 11.67

11.67

Na stanie

17.56

Na stanie

27.66

Na stanie

Wyczyść
SKU: agrosimex-scorpion
Dostawa już od 13,90 zł.
Ogród to miejsce, gdzie natura i pasja spotykają się w harmonii, tworząc przestrzeń pełną życia i piękna. Jednakże, aby zachować tę harmonię, niezbędne jest skuteczne zarządzanie ochroną roślin. Dlatego też, z dumą prezentujemy Ci Scorpion 325 SC Twój Ogród – niezastąpiony środek grzybobójczy, który stanowi tarczę ochronną dla Twoich roślin, zapewniając im zdrowie i długotrwałą urodę.
✅ Zapobieganie chorobom: Scorpion 325 SC skutecznie zapobiega chorobom grzybowym, które mogą dotknąć rośliny warzywne, owocowe oraz ozdobne, chroniąc je przed niebezpiecznymi patogenami. 
✅ Działanie wgłębne i układowe: Jego działanie obejmuje zarówno penetrację w struktury roślin, jak i rozprzestrzenianie się w ich układzie, co gwarantuje kompleksową ochronę.

✅ Szerokie spektrum działania: Scorpion 325 SC jest skuteczny w zwalczaniu szeregu chorób grzybowych, zapewniając wszechstronną obronę dla różnorodnych gatunków roślin.

✅ Interwencyjne i prewencyjne działanie: Można go stosować zarówno jako środek interwencyjny, przy pierwszych objawach chorób, jak i prewencyjnie, aby zapobiegać ich wystąpieniu.

✅ Natychmiastowa skuteczność: Dzięki szybkiemu działaniu, Scorpion 325 SC zapewnia natychmiastową ochronę dla Twoich roślin, pomagając im w pokonywaniu nawet najbardziej niebezpiecznych zagrożeń.

Scorpion 325 SC to nie tylko produkt, to Twoje narzędzie do tworzenia piękniejszego i zdrowszego ogrodu. Dzięki jego skuteczności i wszechstronnemu działaniu, możesz cieszyć się bujną roślinnością, bez obaw o jej zdrowie. Odpowiedzialne stosowanie tego środka gwarantuje nie tylko ochronę Twoich roślin, ale także bezpieczeństwo dla Ciebie, Twoich bliskich i środowiska naturalnego. Daj swojemu ogrodowi najlepszą ochronę, daj mu Scorpion 325 SC Twój Ogród.

Uwaga
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P261 – Unikać wdychania mgły/par/ rozpylonej cieczy.
P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P272 – Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P280 – Stosować rękawice ochronne.
P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody /mydłem.
P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddychania.
P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362 + P364 – Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P391 – Zebrać wyciek.

w tejkategorii

zainteresowany
naszą ofertą?

masz pytania?
zadzwoń teraz!