Distop 2,5g Środek Grzybobójczy w Formie Granulatu

10.11

Pozostało tylko: 10

SKU: 5900644538158
Dostawa już od 13,90 zł.

Distop Twój Ogród – Środek Grzybobójczy do Roślin Ozdobnych

 

Distop Twój Ogród to skuteczny środek grzybobójczy w formie granulatu, zaprojektowany do ochrony roślin ozdobnych przed chorobami grzybowymi.

 

✅ Zastosowanie: Distop przeznaczony jest do zapobiegawczego stosowania w ochronie roślin ozdobnych, takich jak drzewa ozdobne, chryzantemy, róże, oraz innych roślin ozdobnych uprawianych w szklarniach i pod osłonami.
✅ Skład: Zawiera substancję czynną krezoksym metylu w stężeniu 500 g/kg (50%). 

✅ Działanie: Substancja czynna działa lokalnie układowo poprzez dyfuzję w fazie gazowej na liściach. Należy do grupy 11 według klasyfikacji FRAC.

✅ Zwalczane Choroby Grzybowe: Distop skutecznie zwalcza czarną plamistość róż, mączniaka prawdziwego, rdzę, oraz zgniliznę spowodowaną przez Cylindrocladium spp.

✅ Sposób Stosowania: Preparat można aplikować za pomocą samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych, opryskiwaczy polowych oraz opryskiwaczy ręcznych.

☑️ Okresy Karencji i Prewencji: Okres karencji oraz okres prewencji są zależne od rodzaju rośliny i choroby. Należy przestrzegać określonych terminów zależnych od uprawianych roślin.
☑️Sporządzanie Cieczy Użytkowej: Przed użyciem należy dokładnie przygotować ciecz użytkową, rozcieńczając granulat zgodnie z zaleceniami producenta. 

☑️ Środki Ostrożności: Należy zachować ostrożność podczas przygotowywania cieczy użytkowej oraz stosowania środka. Konieczne jest stosowanie rękawic ochronnych oraz odzieży roboczej.

‼️ Uwaga: Przed użyciem środka, należy przeczytać informacje zawarte na etykiecie oraz kierować się zaleceniami producenta.

Distop jest skutecznym środkiem grzybobójczym, który zapewnia ochronę roślin ozdobnych przed chorobami grzybowymi. Pamiętaj o przestrzeganiu zaleceń dotyczących stosowania i bezpieczeństwa zawartych na etykiecie produktu.

 

H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P308+P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.

w tejkategorii

zainteresowany
naszą ofertą?

masz pytania?
zadzwoń teraz!