Magus 200SC 100ml Skuteczny Środek Przędziorkobójczy

Producent: Twój Ogród

56.41

Na stanie

SKU: 5900644531746
Dostawa już od 13,90 zł.

Magus 200 SC Twój Ogród – Skuteczny Środek Przędziorkobójczy

 

Zadbaj o zdrowie i piękno swoich roślin ozdobnych z pomocą Magus 200 SC. To profesjonalny środek, który skutecznie zwalcza przędziorki we wszystkich ich stadiach rozwojowych.

✅ Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorka (jaja, larwy, osobniki dorosłe): Zapewnia kompleksową ochronę roślin przed szkodliwym działaniem tego szkodnika.
✅ Stosowany interwencyjnie: Idealny do wykorzystania w przypadku zauważania objawów występowania przędziorka owocowca i chmielowca. 

✅ Do stosowania w uprawie roślin ozdobnych: Magus 200 SC jest odpowiedni do użytku na różnych roślinach ozdobnych, takich jak róża, chryzantema, gerbera, oleander, żarnowiec i tuberoza bulwiasta.

✅ Wydajny: Zaledwie 100ml środka wystarcza na aż 80l oprysku, co czyni go ekonomicznym i efektywnym w użyciu.

Magus 200 SC – Środek Przędziorkobójczy

Magus 200 SC to koncentrat stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczony do zwalczania wszystkich stadiów przędziorków w roślinach ozdobnych. Działa kontaktowo i powierzchniowo, skutecznie eliminując przędziorki bezpośrednio na powierzchni roślin.

☑️ Zwalczane szkodniki:

 • Przędziorek chmielowiec
 • Przędziorek owocowiec

 

☑️ Zastosowanie w uprawach:

 • Rośliny ozdobne (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)
 • Chryzantema
 • Gerbera
 • Róża
 • Oleander
 • Tuberoza bulwiasta
 • Żarnowiec

 

☑️ Okresy karencji i prewencji:

 • Okres prewencji: 24 godziny – czas potrzebny do bezpiecznego wejścia ludzi i zwierząt na obszar, na którym zastosowano środek.
 • Okres karencji: Nie dotyczy.

 

☑️ Magus 200 SC – Dawkowanie:

 • Uprawa: Rośliny ozdobne pod osłonami, takie jak róża, chryzantema, gerbera, oleander, tuberoza bulwiasta, żarnowiec.
 • Szkodniki: Przędziorek chmielowiec, przędziorek owocowiec.
 • Dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha (0,125% = 125 ml środka w 100 l wody).
 • Kiedy stosować: Rośliny należy opryskiwać z chwilą ukazania się pierwszych symptomów żerowania lub pojawienia się szkodnika na roślinach.

Wskazówki dotyczące stosowania:

 1. Przed pierwszym użyciem na danej odmianie rośliny, zaleca się wykonanie próbnego zabiegu w celu oceny ewentualnych negatywnych reakcji.
 2. Stosuj środek przemiennie z innymi przędziorkobójczymi o odmiennym mechanizmie działania.
 3. Unikaj stosowania w rejonach, gdzie występuje stabilna odporność szkodnika na substancję czynną środka lub inne substancje o podobnym działaniu.
 4. Przechowuj środek zgodnie z zaleceniami, aby zapewnić bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i środowiska.

 

Korzystając z Magus 200 SC, zapewniasz swoim roślinom kompleksową ochronę przed szkodliwym działaniem przędziorków. Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zawartymi na etykiecie i instrukcjami dotyczącymi produktu.

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H):
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Dodatkowe informacje o zagrożeniu:
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją
użycia.

 

Zwroty wskazujący środki ostrożności (zwroty P):
P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy użytkowej.
P264 – Dokładnie umyć dłonie dużą ilością wody z mydłem po użyciu.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę twarzy.
P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P312 – W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P391 – Zebrać wyciek.

w tejkategorii

zainteresowany
naszą ofertą?

masz pytania?
zadzwoń teraz!