Sumin Klej Entomologiczny 200 ml

17.99

Na stanie

SKU: 5907102012670
Dostawa już od 13,90 zł.

Klej przeznaczony jest do czysto mechanicznego zwalczania owadów latających oraz biegających w ochronie roślin oraz w higienie sanitarnej. Forma produktu umożliwia samodzielne wykonanie skutecznych, estetycznych pułapek odpowiednio do zwalczanych owadów. Można je stosować w miejscach chronionych, tarasach, ogródkach, pomieszczeniach lub do ochrony roślin przed szkodnikami. Klej nie wysycha z upływem czasu i zachowuje swoją skuteczność nawet w przypadku ekspozycji na czynniki atmosferyczne. Produkt z uwagi na swoje uniwersalne zastosowanie jest idealną alternatywą dla arkuszy kleistych, taśm lepnych, płytek owadobójczych, lepów na muchy, pułapek sygnalizacyjnych. Sprawdza się szczególnie w miejscach gdzie stosowanie tradycyjnych środków owadobójczych byłoby niebezpieczne a nawet zabronione. Po zastosowaniu odparowuje zawarty w kleju rozpuszczalnik co powoduje, że produkt staje się całkowicie nietoksyczny. Substancja bezbarwna.

Niebezpieczeństwo!

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.

H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez  długotrwałe lub narażanie powtarzane.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne , powodując długotrwałe skutki.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

w tejkategorii

zainteresowany
naszą ofertą?

masz pytania?
zadzwoń teraz!