Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności danych osobowych wykorzystywanych przez Hurtownię Ogrodniczą Clearance Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, właściciela sklepu internetowego www.sklepzielonehobby.pl (dalej także jako E-sklep).
Dokument określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników sklepu internetowego.
Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

DEFINICJE
Administrator: HURTOWNIA OGRODNICZA CLEARANCE SP. Z O.O. z siedzibą w Elizówka 65 hala H, 21-003 Ciecierzyn NIP 7123267738, REGON 0613558862, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000407836, kapitał zakładowy: 200 000,00 zł.
Dane osobowe: informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
Polityka: niniejsza Polityka Prywatności.
RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Strona – www.sklepzielonehobby.pl
Użytkownik – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora: klient E-sklepu lub osoba odwiedzająca stronę www.sklepzielonehobby.pl lub kierująca zapytanie do Administratora

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach w szczególności w RODO.
Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
2. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez gromadzenie plików cookies i podobnych technologii.
3. Gromadzone dane osobowe Użytkowników to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu, adres mailowy, adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, mobilny identyfikator reklamowy, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na Stronie, data i godzina korzystania z Strony, rozdzielczość ekranu, geolokalizacja, dane zbierane w dziennikach serwera, a także inne podobne informacje.
4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach zawierania umów sprzedaży oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w postaci sklepu internetowego, w tym działań marketingowych oraz dla celów statystycznych.
5. Dane osobowe pozostawione na stronie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.
6. Aktywne korzystanie ze Strony, w szczególności założenie konta lub złożenie zamówienia, ale także np. zamknięcie komunikatu o plikach cookie, kliknięcie w pole na stronie poza komunikatem, kliknięcie „Akceptuję” bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, dobrowolne wyrażenie zgody na: przetwarzanie danych zgromadzonych za pośrednictwem plików cookies (i podobnych technologii) w celach zawarcia umowy sprzedaży, marketingowych, a także na przechowywanie plików cookies i podobnych technologii w pamięci urządzenia oraz na korzystanie z nich przez Administratora.
7. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub zgodnie z niżej wskazanymi terminami. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych, do ich sprostowania, usuwania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Strony, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Strony. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
10. Na Stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Strony i nie są w żaden sposób nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności.
11. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO .
12. Dane osobowe gromadzone przez Stronę mogą podlegać profilowaniu.
13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: info@sklepzielonehobby.pl lub adres korespondencyjny: HURTOWNIA OGRODNICZA CLEARANCE SP. Z O.O. z siedzibą w Elizówka 65 hala H, 21-003 Ciecierzyn.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
Zbieranie danych w związku z wykonywaniem umów sprzedaży
W przypadku zawierania umów sprzedaży przez Użytkownika z Administratorem, dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celach realizacji przedmiotowych umów.
Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w zakresie danych niezbędnych do realizacji umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji przez Użytkownika umowy z Administratorem.
Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres do upływu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z umowy zawartej przez Użytkownika z Administratorem.
Korespondencja e-mailowa oraz tradycyjna
W przypadku kierowania przez Użytkownika do Administratora korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja.
Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu Użytkownika względem przetwarzania danych.
Rozmowy telefoniczne
W przypadku kontaktowania się przez Użytkownika z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Dane osobowe w postaci nagrania rozmowy są przetwarzane w celach związanych z obsługą Użytkownika przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu Użytkownika względem przetwarzania danych.
Media społecznościowe
Administrator przetwarza dane osobowe osób, które polubiły jego profile społecznościowe lub dodały wpisy na przedmiotowych profilach prowadzonych w portalach społecznościowych. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia prowadzenia i zarządzania profilami, w tym w celu komunikowania się ze społecznością oraz organizowania wydarzeń lub konkursów. Dane członków społeczności są przetwarzane także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Dane przetwarzane będą przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu Użytkownika względem przetwarzania danych.
Przetwarzanie danych w systemach informatycznych
Dane osobowe mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, w tym w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Dane przetwarzane będą przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu Użytkownika względem przetwarzania danych.

Dane gromadzone na stronie internetowej
Administrator gromadzi dane osobowe Użytkowników w postaci ich aktywności podczas korzystania ze strony internetowej www.sklepzielonehobby.pl (adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, mobilny identyfikator reklamowy, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na Stronie, data i godzina korzystania z Strony, rozdzielczość ekranu, geolokalizacja, dane zbierane w dziennikach serwera).
Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w przypadku celów statystycznych lub zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w przypadku celów marketingowych.
Dane osobowe przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu Użytkownika względem przetwarzania danych albo cofnięcia zgody.
ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami danych osobowych Użytkowników są:
– podmioty odpowiedzialne za dostarczanie i obsługę systemów informatycznych i sprzętu,
– podmioty świadczące usługi prawne, księgowe, audytowe, konsultingowe,
– operatorzy płatności,
– kurierzy,
– agencje marketingowe.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

zainteresowany
naszą ofertą?

masz pytania?
zadzwoń teraz!