Sumin Płytka na Owady Owadobójcza

Producent: Sumin

16.97

Brak w magazynie

SKU: 5907102010737
Dostawa już od 13,90 zł.
Sumin płytka na owady przeznaczona do zwalczania owadów latających takich jak muchy, komary, dorosłe osobniki moli odzieżowych oraz owadów biegających takich jak prusaki, karaluchy i mrówki. Do stosowania w pomieszczeniach. 

Substancja czynna: transflutryna, geraniol

Uwaga!
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zwroty wskazujące środki ostrożności
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

w tejkategorii

zainteresowany
naszą ofertą?

masz pytania?
zadzwoń teraz!